top of page
SNK_web-5.jpg

Společenství vlastníků jednotek

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ SLUŽBY

Uzavření obchodních smluv s dodavateli na zajištění:

 • dodávek elektrické energie, plynu, tepla a TUV, studené vody a odvodu odpadních vod

 • odvozu pevného komunálního odpadu

 • provozu a údržby výtahů

 • úklidu společných prostor domu i chodníků patřících k nemovitosti

 • nepřetržité havarijní služby v oblasti voda, odpady, plyn, elektro práce

 • zpracování plánu revizí podle platných právních předpisů a zajištění provedení revizí a následné odsranění zjištěných závad

 • zajištění oprav a údržby společných částí domů podle požadavků společenství

 • zajištění cenových nabídek od různých dodavatelských firem podle požadavků společenství

 • kontrola termínu a kvality provedení oprav zajišťovaných správcem

 • vedení pasportu domu, bytů a nebytových prostor

 • evidence všech měřidel a zajištění jejich odečtů

 • zajištění veškerých právních kroků vedoucích ke vzniku společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby

EKONOMICKÉ SLUŽBY

 • vedení účetnictví podle platných právních předpisů

 • vedení evidence nákladů vztahujících se k domu

 • kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů

 • zpracování roční účetní uzávěrky, zprávy o hospodaření společenství a daňového přiznání za společenství

 • vedení evidence členů společenství

 • vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a vedení evidence plateb členů společenství

 • evidence údajů potřebných pro roční vyúčtování služeb

 • evidence předpisů a plateb záloh na služby pro jednotlivé vlastníky

 • evidence nákladů na teplo, TUV a služby

 • zpracování vyúčtování nákladů pro jednotlivé vlastníky za kalendářní rok

 • zajištění výplaty přeplatků a výběru nedoplatků

 • tisk upomínek jednotlivým dlužníkům a tisk seznamu neplatičů pro výbor společenstvÍ

bottom of page